Back to Top

Dutch Diana Ross

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dutchdianaross.com en op de door (of in opdracht van) Dutch Diana Ross, al dan niet via voornoemde website, verstuurde E-mails en elektronische nieuwsbrieven (‘de website’). Door het gebruik de website, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer. De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en verstrekt uitsluitend algemene informatie over Dutch Diana Ross, zijn leven, zijn activiteiten en bepaalde evenementen en initiatieven. Geenszins is beoogd enige vorm van advies te verstrekken.

Beperkte aansprakelijkheid

De website wordt door of in opdracht van Dutch Diana Ross met zorg samengesteld en de daarin opgenomen informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Desondanks kan voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de website niet worden ingestaan. Ook voor verwijzingen, naar websites en andere informatiebronnen die niet door (of in opdracht van) Dutch Diana Ross worden onderhouden, geldt dat deze uitsluitend ter informatie en voor het gemak van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Dutch Diana Ross uiterst selectief is ten aanzien van websites en andere informatiebronnen waarnaar verwezen wordt, staat Dutch Diana Ross niet in voor de inhoud en/of het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Auteursrechten

De gebruiker van de website mag de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan (delen van) de website, ongeacht haar verschijningsvorm, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor eigen normaal gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet. Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op of in de website, blijven te allen tijde voorbehouden aan Borsato of andere betreffende rechthebbenden.

De inhoud van de website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving op ieder moment worden gewijzigd. Dutch Diana Ross aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan, door het gebruik van de website.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.